Blog pomocného podučitele?

Prvním „blogerem“ v historii českého učitelstva byl nejspíše Karel Vika, který postupně sepisoval své zážitky z c. k. „Ústavu ku vzdělání učitelů“ v Kutné Hoře a následně ze svého pedagogického působení v Čechách na konci 19. a začátku 20. století. Tyto své postřehy vydal vlastním nákladem (sic!) v ŠESTI svazcích během první republiky.

Pokud budete mít možnost, jistě se do těchto knih začtěte. Možná pak nebudete tolik žehrat na těžkosti učitelského stavu v dnešní době. (Namátkou vzpomeňme jen na byrokracií komplikovaný kariérní postup a jemu odpovídající tarifní apanáž rakousko-uherských pedagogů: pomocný podučitel – pomocný učitel – učitel – řídící učitel…)

Naštěstí, dnes již není zapotřebí pro publikaci ČEHOKOLI založiti vlastního nakladatelství. Úplně postačuje založení blogu… Tyto stránky jsou toho důkazem. 😉

Více viz: VIKA Karel, Zápisky podučitelovy (6 svazků). Praha: Nakladatelství knih K. H. Viky, Praha II, Rašínovo nábřeží 66. 1925-1935

Zpytovat, pykat, pýr... pýřit se čepýřit se?

Cit: „Zpytovat: bádat, zkoumat se zápalem, zjišťovat, pozorovat, zpětně ověřovat, zpytovat svědomí, uvědomovat si chyby ap., (rozdíl: přírodopis/ přírodozpyt)…“ ([Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. http://lidovyslovnik.cz/kontakt.php]

Nacházíte se na webu, jehož zaměřením je rozplývat se nad krásami přírody, nad lidskou snahou tyto krásy popsat a klasifikovat a nad snahou tyto poznatky předat dětem.

Prostřednictvím studia metodických postupů, které jsou popsány ve starých učebnicích přírodopisu, přírodozpytu, silozpytu a lučby nahlédneme na to, jak přírodu zpytovali, popisovali, a žákům předávali naši předkové.

Uvidíme, že na zažloutlých stránkách těchto zaprášených knih jsou ukryty didaktické základy, metody a postupy učení (se) (mj. o přírodě), ze kterých by se dnešní výuka fyziky, chemie, biologie (přírodopisu) a polytechnické výchovy na základních školách mohla poučit.

Zjistíme, že mnoho tzv. „moderních“ či „nových“ postupů a trendů, o jejichž zavedení se v dnešním školství snažíme, jsou ve skutečnosti pouze zapomenuty nebo jednoduše ignorovány.

Edu-Komiks na Educo-Mix! Co to je?

– rádoby poučné komiksy na různá vzdělávací a výchovná témata.

Na tomto webu naleznete několik „edukačních“ komiksů, které byly vytvářeny za dlouhých zimních večerů (od r.  2015) bez jasné vize, kterak s nimi bude v budoucnu naloženo. Po dlouhé době jejich uložení v šuplíku (tedy na HDD) vznikl právě tento blog za účelem jejich publikování.

Při jejich kritickém posouzení (či případném odsouzení) přihlédněte, prosím, k následujícím polehčujícím okolnostem:

1) Komiksy vznikaly v náhlých záchvatech autorovy kreativity a z jeho osobní a soukromé potřeby vyrovnat se s tématy, která jej tíží.

2) Komiksy jsou formou i obsahem koncipovány tak, že jejich hlavním cílem bylo především pobavit samotného autora při procesu jejich zrodu a pomoci mu utříbit si myšlenky. (Pokud se jim totéž podaří i v případě laskavého čtenáře, bude autorova radost dvojnásobná.)

Proč forma komiksu?

Forma komiksu byla zvolena jednak proto, že jí chtěl tvůrce vzdát hold časopisu ABC (druhdy nesoucímu podtitul „Mladých techniků a přírodovědců“!), jehož nedílnou součástí vždy komiks musel být, a jemuž by chtěl autor za mnohé poděkovat. Kdo v dětství neprožíval Kruanova dobrodružství a nesnil o budoucnosti techniky, neučil se díky Ztracenému světu rozeznávat dávno vyhynulé dinosaury, nezačal se zajímat o historické události v Tvrzi husitů a potom nevystřihoval z ábíčka papírové skládačky nebo nestavěl první raketu či káru, jakoby na konci minulého století ani nebyl (klukem).

Z četby starých ábíček si autor odnesl následující přesvědčení: 1) díky bublinkám, obrázkům a vtipu se stává (jakýkoli) obsah sdělení stravitelným, 2) přírodní vědy a polytechnika jsou super. A přesně o tom by měl být tento web.

Komiksová forma umožňuje vložit do „příběhu“ více narativních vrstev vyprávění, úvah i vtípků. Tohoto faktu autor využívá místy až nadbytečně… (Prosí tedy laskavého čtenáře o shovívavost tam, kde mu budou jeho „vtipy či jinotaje“ připadat až příliš laciné či prvoplánové. Nicméně doufá, že na mnoha místech tuto výhodu komiksu naopak oceníte!)

Prostě: díky tvorbě těchto komiksů se autor skvěle pobavil, a zároveň si u toho vytříbil myšlenky… Možná, že výsledek jeho práce přijde vtipný (neřku-li poučný) i jiným…

Obsah sdělení

Obsah sdělení těchto obrázkových taškařic je však míněn zcela vážně! Je pokusem o jakousi filosofickou reflexi (historického i aktuálního) vývoje vzdělávání a výchovy v oblastech

přírodních věd (viz část Přírodozpyt),
polytechnické výchovy (viz část Technozpyt) a
digitální gramotnosti (viz část Infozpyt).

Je pravdou, že tato témata spolu úzce souvisejí. Přestože množství aplikovaných úhlů pohledů, kterých je v komiksech užito, může být pro čtenáře poněkud matoucí a všeobjímající, oborovému specialistovi se může ze stejného důvodu dílko naopak jevit jako povrchní. Multižánrovost a multidicsiplinarita zde však není prvoplánová.

Při tvorbě šlo autorovi právě o hledání jakýchsi oborových přesahů a průsečíků mezi přírodními vědami, pedagogikou, filosofií a historií (a místy dokonce i mytologií či religionistikou). Takovéto tématické průniky jsou viditelné pouze v případě, že se vzdáme paradigmatické rigidity svých oborových škatulek, a pokusíme se na situaci nahlédnout s nadhledem (ke kterému mimochodem vždy musí patřit také jistá míra zlehčení, ironie a humoru).   Právě v takovýchto společných, víceoborových průhledech nám pak před očima vytanou skutečnosti, které jinak zůstávají skryty úzké perspektivě jedné specializace.

Leitmotivem, který se táhne všemi komiksy, je aktuální přítomnost vědeckotechnické revoluce, která kolem nás zuří a mění náš svět.

Komiksy, které zde najdete, se snaží vystopovat právě tyto charakteristické změny. Právě v historii výuky (zejm. přírodním vědám) a výchovy (zejm. k životu s novými technologiemi) jsme schopni znamení doby viditelně identifikovat.

Pokud vás zajímá, kterak lidé přispívají k „vědecko-technickému pokroku“ a jak se naopak právě technologické civilizační změny zpětně odrážejí v lidském přemýšlení o přírodních vědách i technice jako takové, jste tu správně. Naleznete zde několik úhlů pohledu, kterak situaci posoudit.

Prohlášení

Autor prohlašuje, že obsah komiksů i celého blogu reflektuje výhradně jeho osobní zkušenosti a názory a nevyjadřuje oficiální stanovisko žádného z (minulých ani současných) zaměstnavatelů či vzdělavatelů.

Zároveň prohlašuje, že zveřejněné edukomiksy (při notné dávce sebekritiky a nadsázky) považuje za „umělecká díla“, a tudíž užitím obrázků a fotografií v komiksech nedochází k porušování autorských práv třetích stran ani jiných obskurních nařízení typu GDPR. (V tomto smyslu děkuje Andy Warholovy za jeho průlomový počin s Campbellovou plechovkou a Evropské unii za to, že fotografie pořízené ze školních tříd v rámci ESF projektů mohou (a musí) být použity k nekomerčním účelům a zejména k propagací počinů financovaných ESF!)

Pokud by šťouralům ani toto nestačilo, pak prohlašuje, že žádné části zveřejněného díla nesmí býti užito ke komerčním účelům. Pokud by to některý z čtenářů shledal vhodným, lze komiksů libovolně užíti k účelům vzdělávacím. (Třeba i jako odstrašující příklad toho, jak se komiksy – či web – dělat nemají.) 😀

Za upozornění na věcné či formální chyby bude autor rád a vděčný!

Autor blogu přeje čtenářům hezké počtení a předem děkuje za případnou zpětnou vazbu.

Miroslav Staněk